POLITYKA ŚRODOWISKOWA W P.P.H.U. EFEKT

P.P.H.U. EFEKT Spółka Komandytowa Janusz Frąckowiak i s-ka prowadzi swą działalność w myśl polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działamy w sposób przyjazny dla środowiska, realizując procesy ukierunkowane na ciągłe doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Jednym z elementów strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego częścią jest zarządzanie środowiskowe zgodne z normą ISO 14001:2015-09. Nieustannie doskonalimy nasz Zintegrowany System Zarządzania śledząc postęp w nauce i technice oraz stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej, również w dziedzinie środowiskowej.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Podejmujemy również działania mające na celu zahamowanie ewentualnych negatywnych wpływów wywieranych przez jakikolwiek aspekt naszej działalności na środowisko naturalne.

 1. Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:
  • eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji,
  • optymalizacja zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów przeznaczonych do produkcji,
  • realizacja odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami,
  • minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
  • optymalizacja zużycia energii,
  • odpowiedzialne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi i zabezpieczenie przed ich wyciekiem.
 2. Politykę środowiskową firmy realizujemy w szczególności poprzez:
  • stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
  • działania dążące do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw,
  • doskonalenie procesów technologicznych, inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko oraz optymalizacji zużycia surowców.

Propagujemy i przekazujemy systemowo informacje na temat ochrony środowiska wszystkim pracownikom, motywując ich do zachowań proekologicznych. W procesy te włączamy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do zachowania równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, gwarantując możliwość zaspokojenia potrzeb obywateli, zarówno współczesnego świata jak i naszych przyszłych pokoleń.